Giúp phụ huynh và người chăm sóc được tham gia vào việc học tập của con em họ

Hãy giúp chúng tôi phát triển sự hiểu biết chung về cách thức chúng ta có thể hợp tác với nhau ra sao để hỗ trợ tất cả học sinh và học viên suốt hành trình học hỏi của họ.

Sự việc này nói về gì?

Bộ Giáo dục NSW muốn nhận được góp ý từ các phụ huynh, người chăm sóc và nhân viên về những gì được xem là quan trọng, về những gì chúng tôi nên tiếp tục thực hiện và cách thức làm sao để chúng tôi có thể đem đến các trải nghiệm tối ưu và kiên định cho tất cả phụ huynh và người chăm sóc của trẻ em và thanh thiếu niên, và nhân viên trong ngành giáo dục công lập.

Phụ huynh và người chăm sóc là người thầy đầu tiên của con em mình. Sự tham gia vào việc học hỏi của con em mình bắt đầu từ thuở thơ ấu và tiếp tục qua các giai đoạn khác nhau của việc phát triển và các môi trường học tập. Việc này có thể gồm có sự hỗ trợ việc học tập, phát triển và tham gia của con em mình, tìm các phương cách để đưa việc học hỏi vào sinh hoạt gia đình, và giúp giáo viên và nhân viên biết và hiểu con em của mình.

Chúng tôi biết rằng mối hợp tác vững mạnh trong cộng đồng giáo dục, giữa học sinh, phụ huynh và người chăm sóc, giáo viên, nhân viên giáo huấn, nhà trường và nhân viên ban ngành, sẽ giúp thúc đẩy sự tham gia và các kết quả tích cực về học tập và sự an lành.

Góp ý của quý vị sẽ giúp hình thành một khuôn mẫu tham gia của phụ huynh và người chăm sóc. Chúng tôi muốn giúp phụ huynh và người chăm sóc:

 • hiểu rõ quyền hạn, trách nhiệm và các chọn lựa của mình để hỗ trợ việc học tập của con em mình

 • được tiếp cận dễ dàng đến thông tin dễ hiểu và kịp thời để giúp hỗ trợ việc học hỏi, phát triển và an lành của con em mình

 • có tiếng nói (nêu ý kiến) trong các vấn đề ảnh hưởng đến việc học tập của con em mình, và thấy được kết quả mà phản ánh được sự tham gia của mình

 • cảm thấy tự tin để nêu lên các quan ngại hoặc để biết cách thức than phiền khi họ không hài lòng với khía cạnh nào đó trong việc học tập của con em mình

 • nhận được các dịch vụ và hỗ trợ mà có tiên liệu các nhu cầu cũng như chăm lo đến nguồn gốc đa dạng của phụ huynh/người chăm sóc

 • tham gia vào việc giáo dục của con em mình, được hỗ trợ qua việc hợp tác chặt chẽ với nhân viên trường để đạt tới các mục đích chung.

Nêu ý kiến của quý vị

Chúng tôi mời quý vị góp ý, với cương vị là:

 • phụ huynh hoặc người chăm sóc hỗ trợ việc giáo dục và học tập của con em mình, hoặc

 • nhân viên ban ngành, làm việc với cộng đồng của quý vị.

Chúng tôi muốn biết những điều gì quan trọng đối với quý vị, và quý vị có thể tham gia theo nhiều cách thức tùy theo chọn lựa của quý vị. Hạn chót để tham gia góp ý là ngày 30 tháng Tư 2022.

Cảm ơn phản hôi của bạn

Cuộc hôn nhân này hiện đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham gia và chia sẻ những suy nghĩ và ý tưởng của bạn. Chúng tôi hiện đang xem xét phản hồi của bạn.

Hãy giúp chúng tôi phát triển sự hiểu biết chung về cách thức chúng ta có thể hợp tác với nhau ra sao để hỗ trợ tất cả học sinh và học viên suốt hành trình học hỏi của họ.

Sự việc này nói về gì?

Bộ Giáo dục NSW muốn nhận được góp ý từ các phụ huynh, người chăm sóc và nhân viên về những gì được xem là quan trọng, về những gì chúng tôi nên tiếp tục thực hiện và cách thức làm sao để chúng tôi có thể đem đến các trải nghiệm tối ưu và kiên định cho tất cả phụ huynh và người chăm sóc của trẻ em và thanh thiếu niên, và nhân viên trong ngành giáo dục công lập.

Phụ huynh và người chăm sóc là người thầy đầu tiên của con em mình. Sự tham gia vào việc học hỏi của con em mình bắt đầu từ thuở thơ ấu và tiếp tục qua các giai đoạn khác nhau của việc phát triển và các môi trường học tập. Việc này có thể gồm có sự hỗ trợ việc học tập, phát triển và tham gia của con em mình, tìm các phương cách để đưa việc học hỏi vào sinh hoạt gia đình, và giúp giáo viên và nhân viên biết và hiểu con em của mình.

Chúng tôi biết rằng mối hợp tác vững mạnh trong cộng đồng giáo dục, giữa học sinh, phụ huynh và người chăm sóc, giáo viên, nhân viên giáo huấn, nhà trường và nhân viên ban ngành, sẽ giúp thúc đẩy sự tham gia và các kết quả tích cực về học tập và sự an lành.

Góp ý của quý vị sẽ giúp hình thành một khuôn mẫu tham gia của phụ huynh và người chăm sóc. Chúng tôi muốn giúp phụ huynh và người chăm sóc:

 • hiểu rõ quyền hạn, trách nhiệm và các chọn lựa của mình để hỗ trợ việc học tập của con em mình

 • được tiếp cận dễ dàng đến thông tin dễ hiểu và kịp thời để giúp hỗ trợ việc học hỏi, phát triển và an lành của con em mình

 • có tiếng nói (nêu ý kiến) trong các vấn đề ảnh hưởng đến việc học tập của con em mình, và thấy được kết quả mà phản ánh được sự tham gia của mình

 • cảm thấy tự tin để nêu lên các quan ngại hoặc để biết cách thức than phiền khi họ không hài lòng với khía cạnh nào đó trong việc học tập của con em mình

 • nhận được các dịch vụ và hỗ trợ mà có tiên liệu các nhu cầu cũng như chăm lo đến nguồn gốc đa dạng của phụ huynh/người chăm sóc

 • tham gia vào việc giáo dục của con em mình, được hỗ trợ qua việc hợp tác chặt chẽ với nhân viên trường để đạt tới các mục đích chung.

Nêu ý kiến của quý vị

Chúng tôi mời quý vị góp ý, với cương vị là:

 • phụ huynh hoặc người chăm sóc hỗ trợ việc giáo dục và học tập của con em mình, hoặc

 • nhân viên ban ngành, làm việc với cộng đồng của quý vị.

Chúng tôi muốn biết những điều gì quan trọng đối với quý vị, và quý vị có thể tham gia theo nhiều cách thức tùy theo chọn lựa của quý vị. Hạn chót để tham gia góp ý là ngày 30 tháng Tư 2022.

Cảm ơn phản hôi của bạn

Cuộc hôn nhân này hiện đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham gia và chia sẻ những suy nghĩ và ý tưởng của bạn. Chúng tôi hiện đang xem xét phản hồi của bạn.