Chúng tôi muốn quý vị đóng góp ý kiến về cách Bộ Dịch Vụ Thân Chủ (Department of Customer Service) có thể làm để phục vụ các cộng đồng đa văn hóa được tốt hơn.

Tầm nhìn của Bộ Dịch Vụ Thân Chủ là mang đến cho cư dân NSW trải nghiệm tuyệt vời khi liên hệ với Chính Phủ NSW. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm các cơ quan của Chính Phủ NSW phục vụ thân chủ tại NSW được tốt nhất.

Để bảo đảm chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tất cả các cộng đồng đa văn hóa, chúng tôi đang soạn thảo một Kế Hoạch Đa Văn Hóa. Chúng tôi muốn cộng đồng đa văn hóa cho biết ý kiến về Kế hoạch này. Ngoài cuộc tham khảo ý kiến này, Bộ Dịch Vụ Thân Chủ sẽ tham khảo ý kiến với một số cộng đồng đa văn hóa và các nhà lãnh đạo cộng đồng để bảo đảm chúng tôi đang đi đúng hướng khi cung cấp các dịch vụ chính yếu cho thân chủ của mình.

Cho chúng tôi biết các ý tưởng của quý vị

Cuộc tham khảo ý kiến này là một bước quan trọng để cải thiện cách chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng có nền tảng đa văn hóa. Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ các tổ chức làm việc với các cộng đồng đa văn hóa cũng như từ người trong cộng đồng để giúp cung cấp thông tin cho Kế Hoạch Đa Văn Hóa của chúng tôi.

Cảm ơn phản hôi của bạn

Cuộc hôn nhân này hiện đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham gia và chia sẻ những suy nghĩ và ý tưởng của bạn. Chúng tôi hiện đang xem xét phản hồi của bạn.

Làm bảng khảo sát

Cuộc khảo sát này hiện đã kết thúc. Chúng tôi hiện đang xem xét phản hồi của bạn. Cảm ơn tất cả mọi người vì đầu vào của bạn.